Verbeterde Rentabilteitswaarde (VRW)

Een veel gebruikte methodiek is die van de verbeterde (genormaliseerde) rentabiliteitswaarde. Deze methode houdt niet alleen rekening met de structurele winstcapaciteit van de onderneming, maar ook met de gewenste vermogensstructuur.
 Allereerst wordt de actuele waarde van de activa bepaald, en wordt bij een BV rekening gehouden met een belastinglatentie over het verschil tussen de actuele waarde en de boekwaarde volgens de balans.
Zodra het balanstotaal en het eigen vermogen zijn gecorrigeerd, wordt gekeken naar de balansstructuur van de onderneming. De eventuele activa die niet noodzakelijk zijn voor de bedrijfsvoering (bijvoorbeeld overtollige liquide middelen) kunnen dan worden aangewend om een deel van het vreemd vermogen af te lossen. 
Vervolgens wordt op grond van een normale solvabiliteit (bijvoorbeeld 30% van het gecorrigeerde balanstotaal) bepaald of sprake is van een tekort of overschot aan eigen vermogen.
Op basis van deze genormaliseerde balansstructuur worden de financieringskosten bepaald en gecorrigeerd op het resultaat.Na vaststelling van de rentabiliteitswaarde van de aandelen wordt deze rentabiliteitswaarde gecorrigeerd met het tekort of overschot aan eigen vermogen.
 

Tuincentrum

Laatste nieuws

Nieuws item1 Vrijblijvend onderhoud?.  
 Een vrijblijvend onderhoud over uw bedrijfsovername zonder torenhoge factuur te ontvangen, neem dan contact met ons op.  Onze naam BedrijfsovernameNederland zegt het al: Nederland is ons werkgebied.
 
Nieuws item 2 Taxatie om de drie jaar. Nodig?
Door de crisis en de ineenstorting van de bankensector wil Europa banken die crisisproof zijn. Om te zorgen dat de ondergrond van de verstrekte leningen geen risico heeft is besloten in het kader van Basel II besloten dat alle zakelijke onroerend goed eens per drie jaar opnieuw moet worden getaxeerd. Maar wat als er niets veranderd is?
Ja, dan ook. Als taxateur bezoek je het bedrijf, maak je een nieuwe waardeberekening,  en veranderd de datum.  Simpel zou je zeggen, maar het geeft ook een schuldgevoel. Voor niets kan het niet, maar een ondernemer wordt wel op kosten gejaagd. In zo'n geval bereken wij dan een korting van 25%.
Voor meer informatie over taxaties, zie 
taxaties onroerend goed
 
Nieuws item 3 Overnamemarkt n de lift.
Er is een groeiende vraag naar MKB bedrijven door hogere rendementen. De verwachting is dat, zolang de rente laag blijft de vraag in de markt zal aanhouden.. Daar tegenover staat nog steeds de strenge financieringseisen van de banken.

Nieuws item 4 Te koop investeringsobject met hoog rendement
Goedlopend garagebedrijf met tankstation omgeving Haarlem. Onder voorbehoud verkocht
Zie rubriek vraag& aanbod op onze site

Nieuws item 5 90.000 vacatures bij MKB bedrijven. 
De werkeloosheid blijft falen en er is een schrikbarend tekort aan technici en vaklieden. de flexwet heeft ontslaan gemakkelijker gemaakt, maar nu is het volgens ons ook een keerzijde ontstaan. 
 
Nieuws item 6 waardebepalingbedrijf steeds meer noodzakelijk
De waardebepaling van bedrijven is steeds meer noodzakelijk om een juiste verkoopprijs vast te stellen. Nog steeds gebeurt het dat die waarde vanuit de eigen behoeften wordt vastgesteld. Dit heb ik nodig om mijn schulden te kunnen betalen en dit voor mijn pensioen. Echter realistisch is het niet. De cahflow van uw bedrijf en klantenkring bepalen de waarde en niet andersom.