Veel gestelde vragen

Bij een bedrijfsovername komen veel 'technische' vragen aan de orde. Een aantal veelgebruikte vaktermen staan hieronder genoemd (op alfabet gerangschikt). De uitleg van elke vakterm staat verderop op deze pagina omschreven.
 • Discounted Cash Flow-methode (dfc)

 • Due diligence-onderzoek

 • Executiewaarde

 • Geheimhoudingsverklaring

 • Intrinsieke waarde

 • Kadaster

 • Letter of Intent (LOI)

 • Minnelijke schikking

 • Onderhandse verkoopwaarde

 • Register Adviseurs Bedrijfsopvolging

 • Stakingswinst

 • Bedrijfsfinanciering MKB borgstellingfonds

Discounted Cash Flow methode

Discounted Cash Flow methode gaat uit van de toekomstige vrije kasstromen in een onderneming. Deze worden contant gemaakt. Hoe hoger de vrije kasstromen zijn, des te hoger is de waarde van de onderneming.
 

Due diligence-onderzoek

De Engelse term due diligence betekent letterlijk gepaste zorgvuldigheid. Bij fusies en overnames en in de accountancy geldt echter een specifieke betekenis, namelijk boekenonderzoek, bijvoorbeeld bij een bedrijfsovername.

Het uitvoeren van een grondig due diligence-onderzoek is eigenlijk onmisbaar indien een belangrijke investeringsbeslissing wordt genomen. Niet alleen is de koper verplicht onderzoek te doen voordat deze koopt, ook geeft een due diligence onderzoek nuttige informatie als basis voor de onderhandelingen en voorkomt verrassingen achteraf.

Een due diligence-onderzoek richt zich op het vaststellen van de juistheid van de aan de koper gepresenteerde informatie en het in beeld brengen van risico’s en kansen van de over te nemen onderneming. Normaliter richt een due diligence-onderzoek zich op financiële, fiscale, juridische en commerciële aspecten. Al naar gelang van de omvang van de onderneming zijn ook milieu, HR of IT due diligence belangrijk.

Executiewaarde

Onder executiewaarde dient te worden verstaan, de prijs, die bij openbare inschrijving zal worden besteed door de meest biedende voor het onroerend goed in de huidige hoeda­nigheid met eventuele verplichtingen. Ook inventaris en handelsvoorraden zullen minder opbrengen.


Geheimhoudingsverklaring

Hierin verklaart een toekomstige kandidaatkoper geen verklaringen te doen naar buitenstaanders inzake het bedrijf, waarover informatie is verstrekt.

Intrinsieke waarde

De waarde van de onderneming wordt berekend op basis van het verschil tussen bezittingen en schulden. Nadeel: er wordt geen rekening gehouden met het verdienmodel van de onderneming en ook langlopende verplichtingen of toekomstige opbrengsten worden niet meegenomen.

 

Kadaster

Bij het kadaster zijn de onroerende goederen in Nederland geregistreerd. Ook is te zien of het onroerend goed bezwaard is met hypotheek, en of er andere zakelijke rechten, zoals erfdienstbaarheid van toepassing zijn.

Letter of Intent ( LOI)

Dit is de voorlopige koopovereenkomst, waarin partijen afspreken onder welke condities de overnametransactie definitief wordt. Meestal worden hierin de ontbindende voorwaarden opgenomen en eventueel de andere voorwaarden zoals het due dilengency-onderzoek.

Minnelijke schikking

Dit is een taxatie waarbij een taxateur van de Belastingdienst en een taxateur van de eigenaar gezamenlijk de waarde bepalen van een onroerend goed. Speelt dikwijls bij successie.

 

Onderhandse verkoopwaarde

Onder onderhandse verkoopwaarde dient te worden verstaan, de prijs, die bij onderhandse verkoop bij aanbieding vrij van huur en gebruik en op de voor het onroerend goed meest geschik­te wijze, na de beste voorbereiding, door de meest biedende gegadigde zou zijn betaald.
 

Register Adviseurs Bedrijfsopvolging

Adviseurs, die zich hebben bekwaamd op het gebied van bedrijfsopvolging. BedrijfsovernameNederland is ingeschreven in het register onder C. J. H. van Rooy.


Stakingswinst

Stakingswinst van een onderneming is het verschil tussen de historische waarde van de onderneming en de overnameprijs.Hierover moet naar gelang de rechtsvorm worden afgerekend. Bij eenmanszaken en VOF's kan dit oplopen tot het maximale tarief IB. Ook fiscale reserves spelen een rol. Bij de BV wordt afgerekend tegen het tarief van de Vennootschapsbelasting (VPB).
 

Financiering en MKB borgstellingfonds

Als mkb-ondernemer kunt u een borgstelling krijgen voor een gedeelte van een krediet. Daardoor kunt u bij de bank meer lenen dan u op basis van uw onderpand zou krijgen. De bank en andere financiers kunnen bij de overheid een beroep doen op de Borgstelling MKB-kredieten. De overheid staat voor maximaal € 1 miljoen garant. Sluit u als starter bij de bank een starterslening af van maximaal € 266.667? Dan staat de overheid borg voor 67,5%.

Wanneer komt u in aanmerking?
 • Uw bedrijf kan de bank te weinig onderpand bieden.
 • Uw bedrijf heeft een gunstig toekomstperspectief.
 • Het krediet is niet bestemd voor een project of een belegging.
 • Bezit u als eigenaar meer dan de helft van het ondernemingskapitaal? Dan staat u zelf voor 25% borg.

U vraagt een krediet aan bij een deelnemende financier. Deze kan doorlopend een aanvraag indienen.

 

vragen

juridische vragen

Laatste nieuws

Nieuws item1 Vrijblijvend onderhoud?.  
 Een vrijblijvend onderhoud over uw bedrijfsovername zonder torenhoge factuur te ontvangen, neem dan contact met ons op.  Onze naam BedrijfsovernameNederland zegt het al: Nederland is ons werkgebied.
 
Nieuws item 2 Taxatie om de drie jaar. Nodig?
Door de crisis en de ineenstorting van de bankensector wil Europa banken die crisisproof zijn. Om te zorgen dat de ondergrond van de verstrekte leningen geen risico heeft is besloten in het kader van Basel II besloten dat alle zakelijke onroerend goed eens per drie jaar opnieuw moet worden getaxeerd. Maar wat als er niets veranderd is?
Ja, dan ook. Als taxateur bezoek je het bedrijf, maak je een nieuwe waardeberekening,  en veranderd de datum.  Simpel zou je zeggen, maar het geeft ook een schuldgevoel. Voor niets kan het niet, maar een ondernemer wordt wel op kosten gejaagd. In zo'n geval bereken wij dan een korting van 25%.
Voor meer informatie over taxaties, zie 
taxaties onroerend goed
 
Nieuws item 3 Overnamemarkt n de lift.
Er is een groeiende vraag naar MKB bedrijven door hogere rendementen. De verwachting is dat, zolang de rente laag blijft de vraag in de markt zal aanhouden.. Daar tegenover staat nog steeds de strenge financieringseisen van de banken.

Nieuws item 4 Te koop investeringsobject met hoog rendement
Goedlopend garagebedrijf met tankstation omgeving Haarlem. Onder voorbehoud verkocht
Zie rubriek vraag& aanbod op onze site

Nieuws item 5 90.000 vacatures bij MKB bedrijven. 
De werkeloosheid blijft falen en er is een schrikbarend tekort aan technici en vaklieden. de flexwet heeft ontslaan gemakkelijker gemaakt, maar nu is het volgens ons ook een keerzijde ontstaan. 
 
Nieuws item 6 waardebepalingbedrijf steeds meer noodzakelijk
De waardebepaling van bedrijven is steeds meer noodzakelijk om een juiste verkoopprijs vast te stellen. Nog steeds gebeurt het dat die waarde vanuit de eigen behoeften wordt vastgesteld. Dit heb ik nodig om mijn schulden te kunnen betalen en dit voor mijn pensioen. Echter realistisch is het niet. De cahflow van uw bedrijf en klantenkring bepalen de waarde en niet andersom.