Rentabiliteitswaarde (Rw)

Hierbij wordt de contante waarde van het genormaliseerde winstniveau berekend met behulp van een nader vast te stellen rentevoet (disconteringsvoet). Als uitgangspunt geldt dat de huidige winst maatgevend is voor het winstniveau in de toekomst. Onder winst wordt hier verstaan de winst na vennootschapsbelasting (en na aftrek ondernemersloon bij een eenmanszaak en VOF).Voor een juiste toepassing van de methode zijn twee variabelen nodig: het winstniveau en de rentabiliteitseis. 
 

Het winstniveau

Voor de bepaling van het winstniveau wordt eerst naar het nettoresultaat gekeken. Daarnaast zullen de winstontwikkeling in het verleden en de verwachte ontwikkeling in de toekomst worden beoordeeld. Uiteindelijk wordt er een winstniveau vastgesteld, waarvan men verwacht dat dit voor een langere periode zal gelden. Met winstniveau wordt hier bedoeld het genormaliseerde winstniveau, dat wil zeggen het winstniveau gecorrigeerd met een aantal mogelijke posten, zoals incidentele baten en lasten en een correctie op een aantal kostensoorten, zoals onder andere personeel, management, huisvesting en afschrijvingskosten. 
 

De rentabiliteitseis

De meeste kopers verlangen een rendement op hun investering om het risico te dekken. Koop of overname van een onderneming betekent een investering. Als u ervan uitgaat dat het gemiddelde genormaliseerde winstniveau juist is berekend en dit de te verwachten structurele mogelijkheid tot winst voor de komende jaren zal zijn, dan rijst de vraag tegen welk percentage (rendementseis) deze structurele winstcapaciteit contant gemaakt dient te worden om de waarde van de onderneming te bepalen. Dat heet de discontovoet.
Belangrijke vraag is: wat is een acceptabele rendementseis die de koper wenst te maken op zijn geïnvesteerde eigen vermogen?

De gewenste of vereiste rentabiliteit wordt bepaald door de risicovrije rentevoet (tienjarige staatslening), een marktrisicopremie, een kleinschaligheidspremie (small firm) en een premie voor bedrijfsspecifieke risico's (afhankelijkheid management, leveranciers, afnemersconcentratie, wetgeving en conjunctuurgevoeligheid). 
Bij mkb-ondernemingen bedraagt de gewenste rentabiliteitseis na aftrek van een inflatiecomponent ruwweg tussen de 15 en 25%.

Voorbeeld: 
Als de structurele winstcapaciteit € 100.000 na belastingen bedraagt, komt de rentabiliteitswaarde van de aandelen bij een rendementseis van 20% uit op € 500.000 (100.000 : 20 x 100).

De rentabiliteitsmethode is in de praktijk een van de meest gehanteerde waardebepalingsmethoden, maar kent ook een aantal bezwaren. Voornaamste bezwaar is dat het investeringsrisico niet gescheiden kan worden van het financieringsrisico. Ook wordt onvoldoende rekening gehouden met de financieringsstructuur van de onderneming en de aanwezigheid van overtollige activa.

Afspraak maken?

Tuincentrum

Laatste nieuws

Nieuws item1 Vrijblijvend onderhoud?.  
 Een vrijblijvend onderhoud over uw bedrijfsovername zonder torenhoge factuur te ontvangen, neem dan contact met ons op.  Onze naam BedrijfsovernameNederland zegt het al: Nederland is ons werkgebied.
 
Nieuws item 2 Taxatie om de drie jaar. Nodig?
Door de crisis en de ineenstorting van de bankensector wil Europa banken die crisisproof zijn. Om te zorgen dat de ondergrond van de verstrekte leningen geen risico heeft is besloten in het kader van Basel II besloten dat alle zakelijke onroerend goed eens per drie jaar opnieuw moet worden getaxeerd. Maar wat als er niets veranderd is?
Ja, dan ook. Als taxateur bezoek je het bedrijf, maak je een nieuwe waardeberekening,  en veranderd de datum.  Simpel zou je zeggen, maar het geeft ook een schuldgevoel. Voor niets kan het niet, maar een ondernemer wordt wel op kosten gejaagd. In zo'n geval bereken wij dan een korting van 25%.
Voor meer informatie over taxaties, zie 
taxaties onroerend goed
 
Nieuws item 3 Overnamemarkt n de lift.
Er is een groeiende vraag naar MKB bedrijven door hogere rendementen. De verwachting is dat, zolang de rente laag blijft de vraag in de markt zal aanhouden.. Daar tegenover staat nog steeds de strenge financieringseisen van de banken.

Nieuws item 4 Te koop investeringsobject met hoog rendement
Goedlopend garagebedrijf met tankstation omgeving Haarlem. Onder voorbehoud verkocht
Zie rubriek vraag& aanbod op onze site

Nieuws item 5 90.000 vacatures bij MKB bedrijven. 
De werkeloosheid blijft falen en er is een schrikbarend tekort aan technici en vaklieden. de flexwet heeft ontslaan gemakkelijker gemaakt, maar nu is het volgens ons ook een keerzijde ontstaan. 
 
Nieuws item 6 waardebepalingbedrijf steeds meer noodzakelijk
De waardebepaling van bedrijven is steeds meer noodzakelijk om een juiste verkoopprijs vast te stellen. Nog steeds gebeurt het dat die waarde vanuit de eigen behoeften wordt vastgesteld. Dit heb ik nodig om mijn schulden te kunnen betalen en dit voor mijn pensioen. Echter realistisch is het niet. De cahflow van uw bedrijf en klantenkring bepalen de waarde en niet andersom.