Is  Cameratoezicht toegestaan? 

Voor wie van toepassing?

Wilt u in uw zaak klanten en ongenode gasten in de gaten houden? En kan het soms geen kwaad om ook bij uw werknemers een oogje in het zeil te houden? Cameratoezicht kan uitkomst bieden. Ook tijdens de Week van de Veiligheid afgelopen week kwam het onderwerp veelvuldig ter sprake. Maar aan welke voorwaarden moet je als ondernemer voldoen? 

Allereerst stelt het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) in een 'privacytoets' de volgende drie vragen: Is de inzet van camera's noodzakelijk?Kan het doel ook op een andere manier worden bereikt, met een minder ingrijpend middel dan camera's?Weegt uw (bedrijfs)belang op tegen het privacybelang van uw werknemers?
Als deze vragen alledrie met 'ja' worden beantwoord, mag er cameratoezicht op de werkvloer worden toegepast.
Jurist Arnoud Engelfriet vindt dat camera's een goed middel zijn om mensen of zaken te beveiligen. "Maar omdat je met camera's structureel mensen individueel kunt bespioneren, zijn er wettelijke regels aan verbonden. Wanneer cameratoezicht in de openbare ruimte wordt gehanteerd, is de hoofdregel dat je hiervoor tijdig waarschuwt. Een bordje met een pictogram van een camera is prima, maar ook de camera pontificaal zo ophangen dat deze niet te missen is, is legaal. Natuurlijk wel zo dat je het bordje of de camera kunt zien vóórdat je in beeld bent."

Openbare weg
Cameratoezicht beperkt zich tot de openbare ruimte. "Dat betekent de openbare weg en alles dat vanaf daar bereikbaar is zonder bijzondere hindernissen of de noodzaak van aparte toestemming. Een café of winkel is dus óók openbare ruimte, want iedereen mag daar naar binnen," zegt Engelfriet.

Werknemers
Als de camera's ook bedoeld zijn om het personeel in de gaten te houden, dan is daarvoor toestemming van de werknemers nodig. Is die er niet, dan betreft het hier een inbreuk op hun privacy. "Je moet het apart en expliciet vastleggen als je cameratoezicht hanteert om mensen op hun functioneren te kunnen aanspreken. Als je zegt dat je filmt ter beveiliging, mag je luie werknemers niet achteraf ineens aanspreken op wat er op die beelden staat", aldus Engelfriet.
De Utrechtse snackbarhouder Hu Sihao heeft sinds vorig jaar een zelf een beveiligingscamera geïnstalleerd. "Ik weet ongeveer wat de regels zijn. Het belangrijkste is dat hij gericht moet zijn op de mensen in mijn zaak, niet daarbuiten. Hij hangt ook duidelijk in het zicht van de klant. Het was een kleine investering. Tot nu toe hebben we de beelden nog nooit nodig gehad. Gelukkig maar!"

Hoeveel is een bedrijfswoning waard

Als u een bedrijfswoning overbrengt naar uw privévermogen, moet u afrekenen over het verschil tussen de waarde in het economisch verkeer en de boekwaarde. De fiscus heeft hiervoor beleid opgesteld en u kunt er zelf voor kiezen om daar gebruik van te maken. Wat zijn de gevolgen voor de waarde van uw huis?

Afrekenen met de fiscus
Als u een woning overhevelt van uw ondernemingsvermogen naar uw privévermogen, krijgt u met de fiscus te maken. U moet namelijk afrekenen over het verschil tussen de waarde in het economische verkeer en de boekwaarde.
Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen het verplicht of op vrijwillige basis onderbrengen van de woning in uw privévermogen én of u er daarna blijft wonen.
Over wat er gebeurt met de eventuele restschuld, leest u hier meer »
Lagere waarde als u er blijft wonen
Is de bedrijfswoning ook nadat u hem hebt ondergebracht in uw privévermogen uw hoofdverblijf? Dan is de waarde in het economisch verkeer gelijk aan het bedrag dat de woning zou opleveren bij een eventuele verkoop in verhuurde staat.
De fiscus verhoogt dit bedrag echter, omdat u zélf de bewoner bent en een woning met huurder minder waard is.
De uiteindelijke waarde komt dan neer op "verhuurd met een plus". Nog altijd voordelig, want het is lager dan de waarde in "vrije en onbewoonde staat".
Gaat u pas na de overgang naar privé in de bedrijfswoning wonen, dan wordt hier geen rekening mee gehouden bij de bepaling van de waarde.

Beleid van de fiscus
Om de overgang soepeler te laten verlopen heeft de Belastingdienst beleid opgesteld. U kunt op uw aangifte - of als u bezwaar aantekent - aangeven of u voor een beleidslijn kiest. Doet u dit niet, dan bepaalt de belastinginspecteur de waarde van de woning.
Hieronder staat beschreven hoe het beleid er uitziet.
Verplichte overgang naar privévermogen
Het kan voorkomen dat u de woning verplicht moet overbrengen naar uw privévermogen, bijvoorbeeld als u uw onderneming staakt. Als u dan in de woning blijft wonen (duurzame zelfbewoning) dan wordt er gerekend met de leeftijd die u heeft op het moment dat de woning overgaat naar het privévermogen. Als u echter getrouwd bent of ongehuwd samenwoont, wordt gerekend met de leeftijd van de jongste van de partners.
De waarde van de woning is dan: Bij een leeftijd tot en met 60 jaar: 65% van de waarde in het economische verkeer in vrije staat; Bij een leeftijd van 61 tot en met 69 jaar: 65% van de waarde in het economische verkeer in vrije staat, plus 1% voor elk jaar dat belanghebbende ouder is dan dan 60 jaar; Bij een leeftijd vanaf 70 jaar: 75% van de waarde in het economische verkeer in vrije staat.
 
Bedrijfsgebouwen bij woning
Bij bedrijfsgebouwen gelden de waardedrukkende factoren niet als ze na verkoop "direct en in volle omvang" in gebruik kunnen worden genomen.
Een ander geval is het als de gebouwen "als aanhorigheden" van de woning worden gerekend of als ze niet afzonderlijk van de woning verkoop- of verhuurbaar zijn. Dan mag de waarde van de gebouwen berekend worden zoals hierboven bij de bedrijfswoning.
Vrijwillige overgang naar privévermogen
U kunt er ook voor kiezen om een bedrijfswoning vrijwillig over te brengen naar uw privévermogen (vrijwillige overgang), bijvoorbeeld vanwege nieuwe wetgeving, jurisprudentie of een overheidsbesluit.
Uitgangspunt bij de vaststelling van de waarde in bewoonde staat is dan: "de huurder is koper". De waarde ligt dan rond de 90% van de waarde in het economische verkeer in vrije staat.
De Belastingdienst keurt, mede om praktische redenen, in dit geval echter goed dat er rekening wordt gehouden met het feit dat de woning bestemd is als bedrijfswoning. De waarde in bewoonde staat mag dan worden gesteld op 80% van de waarde in vrije staat.
Ook in dit geval geldt wel dat u op uw aangifte, of als u bezwaar aantekent, moet aangeven dat u hiervoor kiest. Anders bepaalt de belastinginspecteur zelf de waarde van de woning.

Erf- en schenkbelasting en de bedrijfsopvolgingsregeling  BV-recht maakt het eenvoudiger

 

Voor wie van toepassing  
Flexibilisering maakt starten eenvoudiger

Als u een onderneming erft of geschonken krijgt, dan moet u over de waarde van die onderneming erf- of schenkbelasting betalen. Zet u de onderneming voort, dan kunt u gebruikmaken van de bedrijfsopvolgingsregeling. U betaalt dan minder of geen belasting. In deze brochure leest u wat de bedrijfsopvolgingsregeling inhoudt en hoe u er gebruik van kunt maken.

Wat zijn de voorwaarden voor de bedrijfsopvolgingsregeling Belangrijkste wijzigingen 

Wat zijn de voorwaarden voor de bedrijfsopvolgingsregeling?

Er gelden voorwaarden voor:
– de onderneming (2.1)
– de termijn waarbinnen de persoon die de onderneming als erfenis nalaat of schenkt, eigenaar is van de onderneming (2.2)
– de personen die de onderneming krijgen en voortzetten (2.3)
 

Hoe werkt de bedrijfsopvolgingsregeling?  Nieuwe mogelijkheden  Hieronder volgt een opsomming.

De bedrijfsopvolgingsregeling kent de volgende drie faciliteiten:

– vrijstelling voor de personen die de onderneming krijgen en voortzetten (3.1)

– uitstel van betaling voor de personen die de onderneming krijgen en voortzetten (3.2)

– uitstel van betaling van erfbelasting bij meerdere erfgenamen (3.3)

Van alle drie de faciliteiten kan tegelijkertijd gebruikgemaakt worden. In 3.4 vindt u een voorbeeld van de toepassing van alle faciliteiten waarvan de personen gebruik kunnen maken die de onderneming voortzetten (Voorbeeld 3).3.1 Vrijstelling voor de personen die de onderneming krijgen en voortzetten

Zet u de onderneming voort? Dan kunt u vrijstelling krijgen voor de erf- of schenkbelasting. Hoeveel vrijstelling u krijgt, is afhankelijk van de waarde van de onderneming (het ondernemingsvermogen). Hierna leest u:
– hoe wij de waarde van de onderneming bepalen (3.1.1)
– hoeveel vrijstelling u kunt krijgen (3.1.2)
 

Waardebepaling Bedrijf


Bij de waarde van een onderneming maken we onderscheid tussen:
– going-concernwaarde
Dit is de waarde van het ondernemingsvermogen als samenhangend geheel, inclusief de goodwill die voor overdracht in aanmerking komt.
– liquidatiewaarde
Dit is de totale waarde van alle afzonderlijk gewaardeerde bedrijfsmiddelen of clusters van bedrijfsmiddelen.

Hoeveel vrijstelling u krijgt hangt af van de waarde van de onderneming:

 
Afspraak maken

 

belastingenvelop

Juridisch

Laatste nieuws

Nieuws item1 Vrijblijvend onderhoud?.  
 Een vrijblijvend onderhoud over uw bedrijfsovername zonder torenhoge factuur te ontvangen, neem dan contact met ons op.  Onze naam BedrijfsovernameNederland zegt het al: Nederland is ons werkgebied.
 
Nieuws item 2 Taxatie om de drie jaar. Nodig?
Door de crisis en de ineenstorting van de bankensector wil Europa banken die crisisproof zijn. Om te zorgen dat de ondergrond van de verstrekte leningen geen risico heeft is besloten in het kader van Basel II besloten dat alle zakelijke onroerend goed eens per drie jaar opnieuw moet worden getaxeerd. Maar wat als er niets veranderd is?
Ja, dan ook. Als taxateur bezoek je het bedrijf, maak je een nieuwe waardeberekening,  en veranderd de datum.  Simpel zou je zeggen, maar het geeft ook een schuldgevoel. Voor niets kan het niet, maar een ondernemer wordt wel op kosten gejaagd. In zo'n geval bereken wij dan een korting van 25%.
Voor meer informatie over taxaties, zie 
taxaties onroerend goed
 
Nieuws item 3 Overnamemarkt n de lift.
Er is een groeiende vraag naar MKB bedrijven door hogere rendementen. De verwachting is dat, zolang de rente laag blijft de vraag in de markt zal aanhouden.. Daar tegenover staat nog steeds de strenge financieringseisen van de banken.

Nieuws item 4 Te koop investeringsobject met hoog rendement
Goedlopend garagebedrijf met tankstation omgeving Haarlem. Onder voorbehoud verkocht
Zie rubriek vraag& aanbod op onze site

Nieuws item 5 90.000 vacatures bij MKB bedrijven. 
De werkeloosheid blijft falen en er is een schrikbarend tekort aan technici en vaklieden. de flexwet heeft ontslaan gemakkelijker gemaakt, maar nu is het volgens ons ook een keerzijde ontstaan. 
 
Nieuws item 6 waardebepalingbedrijf steeds meer noodzakelijk
De waardebepaling van bedrijven is steeds meer noodzakelijk om een juiste verkoopprijs vast te stellen. Nog steeds gebeurt het dat die waarde vanuit de eigen behoeften wordt vastgesteld. Dit heb ik nodig om mijn schulden te kunnen betalen en dit voor mijn pensioen. Echter realistisch is het niet. De cahflow van uw bedrijf en klantenkring bepalen de waarde en niet andersom.